Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

 

 

Lietuvos švietimo profesinės sąjungos įstatai

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Lietuvos švietimo profesinė sąjunga (toliau – LŠPS) yra LR Profesinių sąjungų įstatymo nustatyta tvarka įsteigta savanoriška, savarankiška, savaveiksmė organizacija, nepriklausoma nuo valstybės bei savivaldybių institucijų, darbdavių ir jų organizacijų, politinių partijų, visuomeninių organizacijų bei judėjimų, jungianti savo narius šakiniu principu, ginanti savo narių teises ir atstovaujanti visų darbuotojų teisėtiems profesiniams, darbo, ekonominiams, socialiniams interesams.
1.2. LŠPS veikia vadovaudamasi LR Konstitucija, LR Profesinių sąjungų ir kitais įstatymais bei teisės aktais, Visuotine žmogaus teisių deklaracija, Europos socialine chartija, Tarptautinės Darbo Organizacijos konvencijomis ir šiais įstatais.
1.3. LŠPS yra savarankiška, sudėtinė Lietuvos profesinių sąjungų judėjimo dalis, savo darbą grindžianti demokratinės veiklos principais. LŠPS bendradarbiauja su kitomis Lietuvos, užsienio šalių bei tarptautinėmis profesinėmis sąjungomis, taip pat kitomis visuomeninėmis organizacijomis ir judėjimais.
1.4. LŠPS yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. LŠPS pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. LŠPS savo veikloje nesiekia pelno. LŠPS turi antspaudą su pilnu organizacijos pavadinimu ir blankus su pilnu organizacijos pavadinimu. LŠPS gali turėti sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose. LŠPS gali būti paramos teikėjas ir gavėjas.
1.5. LŠPS tikslas – ginti savo narių teises ir atstovauti visų darbuotojų teisėtiems profesiniams, darbo, ekonominiams, socialiniams interesams, tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą.
1.6. Sprendimą dėl LŠPS buveinės pakeitimo priima LŠPS taryba.
1.7. LŠPS veiklos laikotarpis – neribotas.

2. TIKSLAI IR VEIKLA

2.1. LŠPS tikslai:
2.1.1.  Nacionaliniu lygiu jungti LŠPS narius ir koordinuoti miestų ir rajonų (savivaldybių) LŠPS susivienijimų veiklą, ginti jų teises ir teisėtus interesus, daryti įtaką valstybinei politikai ir darbdavių veiklai darbo, ekonominiais ir socialiniais klausimais.
2.1.2. Atstovauti LŠPS nariams sprendžiant socialines, ekonomines ir darbo problemas su valstybės bei savivaldybių institucijomis, darbdaviais, jų organizacijomis.
2.1.3. Skatinti vienybę, nustatant bendrą profesinių sąjungų politiką Lietuvoje ir plėtoti tarptautinį solidarumą.
2.1.4. Skatinti socialinę partnerystę su kitais socialiniais partneriais – darbdaviais, jų organizacijomis bei valstybės ir savivaldybių institucijomis;
2.2. LŠPS veikla:
2.2.1. Teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei ir savivaldos institucijoms dėl naujų įstatymų ir poįstatyminių aktų priėmimo, papildymo, pakeitimo ar panaikinimo, kad būtų gerinamos darbuotojų ir profesinės sąjungos narių socialinės, ekonominės garantijos bei teisės.
2.2.2. Atstovauti LŠPS narių interesams teismuose, derybose su valstybės ir savivaldybių institucijomis, darbdavių organizacijomis, kitomis profesinėmis sąjungomis, sudarant su jomis kolektyvines sutartis. Sudaryti jungtines atstovybes, kurios galėtų užtikrinti kolektyvinių sutarčių pasirašymą ir vykdymą.
2.2.3. Atlikti sociologinius tyrimus LŠPS narių poreikiams ir interesams nustatyti.
2.2.4. Įstatymų nustatyta tvarka organizuoti piketus, mitingus, streikus ir kitas akcijas profesinių sąjungų narių bei visų darbuotojų teisėms ir teisėtiems interesams ginti. Dalyvauti kitų profesinių sąjungų organizuojamose akcijose, kurioms pritaria LŠPS nariai, jas remti.
2.2.5. Vykdyti LŠPS narių ir profesinių sąjungų narių bei kitų darbuotojų profsąjunginį, visuomeninį, ekonominį, teisinį švietimą ir mokymą, padėti jiems kelti savo kvalifikaciją. Leisti mokymo, metodinius, informacinius ir kitokius leidinius. Vykdyti socialinių mokslų tiriamuosius ir taikomuosius darbus.
2.2.6. Remti Seimo ir savivaldybių rinkiminėse kampanijose kandidatus - profesinių sąjungų atstovus į visų lygių valdžios renkamąsias institucijas.
2.2.7. Vykdyti komercinę – ūkinę ir kitokią veiklą, stiprinančią LŠPS ir neuždraustą Lietuvos Respublikos įstatymais.
2.2.8. Vykdyti kitą veiklą, siekiant padėti profesinių sąjungų nariams apginti savo interesus.

3. NARYSTĖ

3.1. LŠPS nariu gali būti švietimo ir kitų darbuotojų savivaldybės teritorinė ar dalykinė profesinė sąjunga (susivienijimas), kuri pripažįsta LŠPS įstatus ir kurių tikslai bei veikla neprieštarauja šiems įstatams. Jei savivaldybėje  nėra įsikūrusi teritorinė profesinė sąjunga (susivienijimas), LŠPS struktūriniu padaliniu gali būti švietimo įstaigos profesinė organizacija, įsteigta LŠPS tarybos nustatyta tvarka ir veikianti pagal LŠPS tarybos patvirtintus įstatus. Tarybos nustatyta tvarka LŠPS nariu gali būti fizinis asmuo.
3.2. Visi į LŠPS įeinančių teritorinių ar dalykinių profesinių sąjungų (susivienijimų) ir struktūrinių padalinių nariai, kartu yra ir LŠPS nariais.
3.3. Jei mieste ar rajone (savivaldybėje) nėra veikiančios LŠPS profesinės sąjungos, LŠPS nariu gali tapti bet kuris švietimo sektoriaus darbuotojas.
3.4. LŠPS narys – teritorinė ar dalykinė profesinė sąjunga (susivienijimas) – yra savarankiškas, veikia vadovaudamasis savo ir šiais įstatais.
3.5. LŠPS struktūrinio padalinio – švietimo įstaigos profesinės organizacijos – savarankiškumo ribos apibrėžiamos LŠPS tarybos patvirtintuose švietimo įstaigos profesinės organizacijos įstatuose ar nustatyta tvarka įregistruotuose atitinkamo veikiančio teritorinio susivienijimo profesinės sąjungos įstatuose, kuriais vadovaujasi švietimo įstaigos profesinė organizacija.
3.6. Į LŠPS įstojama ir išstojama laisvanoriškai, pateikus LŠPS tarybai teritorinės ar dalykinės profesinės sąjungos (susivienijimo) registracijos dokumentų, įstatų bei protokolo apie sprendimą jungtis prie LŠPS ar išstoti iš LŠPS kopijas. LŠPS struktūrinis padalinys steigiamas ir likviduojamas tarybos patvirtinta tvarka. Fizinis asmuo įstoja ir išstoja iš LŠPS tarybos nustatyta tvarka.
3.7. Narys, daugiau kaip 3 mėnesius nesumokėjęs nustatyto dydžio nario mokesčio arba savo veikla kenkiantis LŠPS interesams arba ją kompromituojantis, nevykdantis LŠPS įstatų reikalavimų, LŠPS Tarybos nutarimu gali būti pašalinamas iš LŠPS narių.
3.8. Išstojusiems arba pašalintiems iš LŠPS nariams jų įneštos nario mokesčio ir kitokios lėšos negrąžinamos. Turtinės pretenzijos sprendžiamos įstatymų nustatyta tvarka. Išstojęs ar pašalintas LŠPS narys gali būti vėl priimtas į LŠPS narius praėjus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams po išstojimo ar pašalinimo.
3.9. Nario teisės ir pareigos
3.9.1. LŠPS nariai turi teisę:
3.9.1.1. Kelti reikalavimus, teikti prašymus, pasiūlymus LŠPS valdymo organams.
3.9.1.2. LŠPS tarybos nustatyta tvarka gauti informaciją apie LŠPS veiklą ir lėšų bei turto panaudojimą.
3.9.1.3. Savo kompetencijos ribose dalyvauti priimant nutarimus ir juos vykdant.
3.9.1.4. Dalyvauti LŠPS ir jos narių organizuojamose akcijose, mitinguose, piketuose, streikuose, juos remti.
3.9.1.5. Naudotis kitomis šių įstatų bei kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.
3.9.1.6. Rinkti ir būti išrinktas į atstovaujamuosius profesinės sąjungos organus.
3.9.1.7. Nutraukti narystę profesinėje sąjungoje.
3.9.2. LŠPS nariai privalo:
3.9.2.1. LŠPS tarybos patvirtinta tvarka mokėti nustatyto dydžio nario bei kitus mokesčius.
3.9.2.2. Vykdyti LŠPS suvažiavimo ir tarybos nutarimus.
3.9.2.3. Pagal savo kompetencija aktyviai dalyvauti LŠPS veikloje.
3.9.2.4. Kiekvienais metais iki vasario 1 d. LŠPS tarybos nustatyta tvarka pateikti duomenis apie savo narystę.
3.9.2.5. Vykdyti kitas šių įstatų bei kitų teisės aktų nustatytas pareigas.


4. LŠPS VALDYMAS 

4.1.Aukščiausias LŠPS organas yra suvažiavimas. Tarp suvažiavimų veikia taryba. Pirmininkas yra vienasmenis LŠPS valdymo organas. Į visus LŠPS renkamus organus gali būti renkami tik šios profesinės sąjungos nariai.

4.2. SUVAŽIAVIMAS

4.2.1.Suvažiavimas turi visas visuotinio narių susirinkimo teises. 
4.2.2. Suvažiavimas šaukiamas kas 3 metai, neeilinis suvažiavimas šaukiamas Tarybos nutarimu.     
4.2.3.  Apie Suvažiavimo datą, darbotvarkę, delegatų atstovavimo normas LŠPS nariams pranešama prieš 2 mėnesius, apie neeilinio suvažiavimo – prieš 1 mėnesį. 
4.2.4. Suvažiavimo delegatais pagal pareigas yra LŠPS pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, tarybos nariai, kontrolės komisijos pirmininkas. Kitus delegatus į LŠPS Suvažiavimą renka LŠPS nariai pagal tarybos nustatytas atstovavimo normas ir savo patvirtintą tvarką.
4.2.5. Suvažiavimas teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 delegatų. Jei reikiamas delegatų skaičius nesusirenka, šaukiamas pakartotinis suvažiavimas. Pakartotinis suvažiavimas laikomas teisėtu nepriklausomai nuo dalyvaujančių delegatų skaičiaus, jei apie suvažiavimo datą ir darbotvarkę LŠPS nariams buvo pranešta prieš vieną mėnesį. 
4.2.6. LŠPS suvažiavimo kompetencija:
4.2.6.1. Renka suvažiavimo darbo organus, tvirtina suvažiavimo darbotvarkę ir reglamentą.
4.2.6.2. Tvirtina pagrindinius LŠPS uždavinius ir veiklos kryptis, priima rezoliucijas ir kitus strateginius dokumentus.
4.2.6.3. Svarsto ir tvirtina Pirmininko, pirmininko pavaduotojo (-ų) ir kontrolės komisijos ataskaitas.
4.2.6.4. Tvirtina, keičia ir papildo LŠPS įstatus ir kontrolės komisijos nuostatus. Svarstomi tik tie pasiūlymai dėl Įstatų, kurie buvo pateikti iki paskutinio LŠPS tarybos posėdžio prieš Suvažiavimą.
4.2.6.5. Nustato balsavimo tvarką (slaptas arba atviras).
4.2.6.6. Renka penkių narių kontrolės komisiją. Kontrolės komisijos nariais išrenkami tie kandidatai, už kuriuos balsavo daugiau kaip pusė dalyvaujančių delegatų.
4.2.6.7. Renka LŠPS pirmininką ir pirmininko teikimu, jo pavaduotoją iš ne mažiau kaip dviejų kandidatų.
4.2.6.8. Pirmininku išrenkamas tas kandidatas, už kurį balsavo daugiau kaip pusė dalyvaujančių suvažiavimo delegatų. Nesurinkus pakankamai balsų, į antrą etapą patenka du daugiausia balsų surinkę kandidatai ir išrenkamas kandidatas, surinkęs daugiau balsų. 
4.2.6.9. LŠPS pirmininko pasiūlytam kandidatui į pavaduotojus nesurinkus daugiau kaip pusės balsų, siūlomi nauji kandidatai. Jų išrinkimui taikomi tie patys reikalavimai. Du kartus to paties kandidato siūlyti negalima.
4.2.6.10. Priima sprendimą dėl šakos streiko švietimo sektoriuje skelbimo, sudaro streiko komitetą. 
4.2.6.11. 2/3 balsų dauguma priima nutarimą dėl jungimosi su kitais Lietuvos Respublikos  profesinių sąjungų susivienijimais ar LŠPS likvidavimo.
4.2.6.12. Sprendžia kitus strateginius LŠPS veiklos klausimus.
4.2.6.13. Suvažiavimo nutarimai yra teisėti, kai už juos balsavo daugiau kaip pusė Suvažiavime  dalyvaujančių delegatų, išskyrus 4.2.6.11. punkte nurodytus atvejus, kai sprendimai priimami 2/3 balsų dauguma.

4.3. TARYBA

4.3.1.  LŠPS taryba yra kolegialus valdymo organas, veikiantis tarp LŠPS suvažiavimų ir atsakingas už suvažiavimo bei savo priimtų sprendimų įgyvendinimą. 
4.3.2.  Tarybą sudaro LŠPS teritorinių ir dalykinių profesinių sąjungų (susivienijimų) pirmininkai, LŠPS pirmininkas, pirmininko pavaduotojas. Visos profesinės sąjungos (susivienijimai) turi po vieną vietą. Stebėtojų teisėmis tarybos posėdžiuose dalyvauja kontrolės komisijos pirmininkas, LŠPS struktūrinių padalinių – švietimo įstaigų profesinių organizacijų – atstovai.
4.3.3.  Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip 4 kartus per metus. 
4.3.4.  Posėdžius kviečia ir jiems pirmininkauja LŠPS pirmininkas. Posėdžius gali kviesti daugiau kaip 1/3 tarybos narių, savo valią pareiškę raštu. Tarybos sprendimai teisėti, kai už juos balsuoja ne mažiau kaip pusė tarybos narių. Tarybos nutarimai priimami paprasta balsų dauguma atviru arba elektroniniu balsavimu. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia pirmininkaujančio balsas.
4.3.5.  LŠPS tarybos kompetencija:
4.3.5.1. Savo kompetencijos ribose priima nutarimus LŠPS veiklos klausimais
4.3.5.2. Nustato LŠPS darbuotojų pareigybių sąrašą ir atlyginimų mokėjimo tvarką.
4.3.5.3. Sprendžia narių priėmimo ir šalinimo iš LŠPS klausimus.
4.3.5.4. 2/3 visų Tarybos balsų dauguma pareiškia nepasitikėjimą LŠPS pirmininku ar pavaduotoju. Šiuo atveju ne vėliau kaip per 2 mėnesius turi būti šaukiamas neeilinis suvažiavimas.
4.3.5.5. Esant kitam būtinumui, ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma, šaukia neeilinį suvažiavimą.
4.3.5.6. Nustato visų LŠPS nario mokesčių dydį bei proporcijas.
4.3.5.7. Kiekvienais metais iki vasario 28 d. išklauso metinę LŠPS finansinę ataskaitą ir tvirtina einamųjų metų pajamų ir išlaidų sąmatą.
4.3.5.8. Kiekvienais metais iki vasario 28 d. išklauso ir tvirtina pirmininko ir pavaduotojo metinę veiklos ataskaitą ir tvirtina einamųjų metų LŠPS veiklos planą.
4.3.5.9. Numato LŠPS suvažiavimo darbotvarkę, vietą ir datą, nustato delegatų atstovavimo normas.
4.3.5.10. LŠPS tikslams įgyvendinti gali steigti labdaros ir paramos fondus bei kitas organizacijas.
4.3.5.11. Tvirtina švietimo įstaigos profesinės organizacijos registravimo tvarką ir įstatus.
4.3.5.12. Priima sprendimą dėl LŠPS buveinės pakeitimo.  
4.3.5.13.Tvirtina informacijos teikimo nariams, nario mokesčių ir kitų mokesčių mokėjimo, duomenų apie narius teikimo ir kitas tvarkas.
4.3.5.14. Formuoja darbo (derybines) grupes, suteikdama jai konkrečius įgaliojimus, spręsti tarybos kompetencijoje esančioms problemoms. Išklauso ir tvirtina jų veiklos ataskaitas.
4.3.5.15. Pritaria pirmininko siūlomoms pasirašyti sutartims ir susitarimams.
4.3.5.16. Sprendžia kaip panaudoti LŠPS turtą.
4.3.5.17. Savo kompetencijos ribose atlieka kitas funkcijas.

4.4. PIRMININKAS

4.4.1. LŠPS pirmininko kompetencija:
4.4.1.1. Be atskiro įgaliojimo atstovauja LŠPS santykiuose su visų lygių valstybės bei savivaldybių institucijomis, darbdaviais, jų organizacijomis, profesinėmis sąjungomis, visuomeninėmis organizacijomis ir judėjimais Lietuvos Respublikoje bei užsienyje.
4.4.1.2. Šaukia tarybos posėdžius, ruošia jų darbotvarkių projektus, pirmininkauja posėdžiams.
4.4.1.3. LŠPS vardu dalyvauja trišalėse ir dvišalėse derybose bei jungtinėse atstovybėse.
4.4.1.4. Koordinuoja kitų LŠPS atstovų trišalėse bei kitose tarybose ir komisijose darbą.
4.4.1.5. Derina LŠPS pasiūlymus trišalėms ir dvišalėms deryboms su kitomis profesinėmis sąjungomis, valdžios ir valdymo institucijomis, kitomis organizacijomis.
4.4.1.6. Gavęs tarybos sutikimą, LŠPS vardu pasirašo susitarimus bei sutartis.
4.4.1.7. Koordinuoja pasiruošimą LŠPS rengiamoms akcijoms ir renginiams.
4.4.1.8. Vadovauja LŠPS biurui ir atlieka darbdavio funkcijas jame dirbančių darbuotojų atžvilgiu.
4.4.1.9. Turi pirmojo parašo teisę, atsako už LŠPS lėšas bei racionalų turto naudojimą, LŠPS vardu, tarybai pritarus, sudaro finansinius bei turtinius sandorius.
4.4.1.10. Vykdo kitas funkcijas, išskyrus tas, kurios priklauso suvažiavimo ir tarybos kompetencijai.
4.4.2. LŠPS pirmininkas yra atskaitingas suvažiavimui ir tarybai.

4.5. PIRMININKO PAVADUOTOJAS 

4.5.1. LŠPS pirmininko pavaduotojo kompetencija:
4.5.1.1. Kai LŠPS pirmininkas negali eiti savo pareigų (liga, atostogos ir pan.), laikinai eina LŠPS pirmininko pareigas.
4.5.1.2. Vykdo LŠPS tarybos nustatytas funkcijas.
4.5.1.3. Atlieka kitus teisėtus LŠPS tarybos ir pirmininko pavedimus.
4.5.2. LŠPS pirmininko pavaduotojas yra atskaitingas suvažiavimui, tarybai ir pirmininkui.

4.6. LŠPS BIURAS

4.6.1. Suvažiavimo bei tarybos nutarimams vykdyti ir organizuoti kasdienę veiklą veikia LŠPS biuras, kuriam vadovauja pirmininkas.
4.6.2. LŠPS biuras veikia vadovaudamasis šiais įstatais, tarybos patvirtintinomis darbo tvarkos taisyklėmis ir kitais lokaliniais teisės aktais.
4.6.3. LŠPS biuro darbuotojus, vadovaudamas tarybos patvirtintu etatų normatyvu, priima ir atleidžia pirmininkas.
4.6.4. LŠPS darbuotojų pareigybės aprašymus tvirtina pirmininkas.
4.6.5. LŠPS darbuotojų darbo užmokesčio dydis, vadovaujantis tarybos patvirtinta darbo apmokėjimo tvarka, nustatoma kolektyvinėje sutartyje.

5. SAVIVALDYBĖS  TERITORINĖ AR DALYKINĖ PROFESINĖ SĄJUNGA (SUSIVIENIJIMAS)

5.1. LŠPS sudėtyje veikiančios teritorinės ir dalykinės profesinės sąjungos (susivienijimai):
5.1.1. Yra savarankiški juridiniai asmenys ir veikia vadovaudamiesi šiais ir savo įstatais, kurie neprieštarauja LŠPS įstatams. Jei atsiranda prieštaravimai tarp susivienijimo ir LŠPS įstatų, taikomos LŠPS įstatų nuostatos.
5.1.2. Vykdo savo įstatuose numatytas veiklas, kurios dera su LŠPS veiklomis.
5.1.3. Teikia pasiūlymus nacionaliniams bei regioniniams teisės aktų projektams dėl švietimo darbuotojų darbo sąlygų, dėl kitų socialinės – ekonominės padėties pokyčių.
5.1.4. Dalyvauja LŠPS suvažiavimo ir tarybos inicijuotose akcijose ir renginiuose.
5.1.5.Atstovauja profesinės sąjungos narių interesams derybose su ministerijomis, savivaldybių institucijomis, darbdaviais ir jų organizacijomis, sudarant su jais kolektyvines sutartis bei kitokius susitarimus.

6. KONTROLĖS KOMISIJA

6.1.  Penkių narių kontrolės komisija renkama suvažiavime 3 metams. Komisijos nariais negali būti LŠPS tarybos nariai ir LŠPS biuro darbuotojai. Komisija išsirenka pirmininką, kuris tuo pačiu tampa kito suvažiavimo delegatu.
6.2.  Komisija dirba savarankiškai, pagal LŠPS taryboje patvirtintus nuostatus. Už savo veiklą atsiskaito tik suvažiavimui.

7.  LĖŠOS IR TURTAS

7.1.  LŠPS turtą sudaro narių mokesčiai, rėmėjų įnašai bei kitos teisėtai gautos lėšos ir turtas. Taip pat nuosavybės teise LŠPS gali priklausyti pastatai, įrengimai, transporto priemonės ir kita. 
7.2.  Lėšos ir turtas naudojami LŠPS veiklai ir tikslams įgyvendinti. Už tikslingą lėšų panaudojimą atsakingas pirmininkas. Visus sprendimus dėl LŠPS turto (pirkimas, nuoma, pardavimas ir t.t.) priima taryba.
7.3.  LŠPS už savo prievoles atsako jam priklausančiu turtu. LŠPS neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už LŠPS prievoles.

8. REORGANIZAVIMO IR LIKVIDAVIMO TVARKA

8.1.  Nutarimą dėl LŠPS reorganizavimo ar likvidavimo priima suvažiavimas.
8.2.  LŠPS likvidavimo pagrindu taip pat gali būti teismo sprendimas.
8.3.  LŠPS reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių įstatų nustatyta tvarka.

9. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

9.1. LŠPS pranešimai ir skelbimai yra skelbiami Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyta tvarka ir terminais.
9.2. Vieši pranešimai ir skelbimai skelbiami leidinyje „Lietuvos žinios“.

Patvirtinta LŠPS suvažiavime 2014-03-27

 

«Atgal
Lietuvos švietimo profesinė sąjunga
Reklama
 
  


Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.