Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

Lietuvos švietimo profesinės sąjungos įstatai

PATVIRTINTA

Lietuvos švietimo ir mokslo

profesinės sąjungos 2019 m. gegužės 9 d.

Suvažiavimo protokolu Nr. 1

LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖS SĄJUNGOS

ĮSTATAI

 1. BENDROS NUOSTATOS
 2. Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (toliau – LŠMPS) – suvereni, savarankiška, nepartinė, pelno nesiekianti organizacija, laisvo apsisprendimo pagrindu vienijanti pedagogus, dėstytojus ir kitus švietimo, mokslo ir studijų sistemoje bei kitose ugdymo įstaigose dirbančius asmenis, kurie darbo, profesiniu ar socialiniu pagrindu jungiasi į bendrą organizaciją, bei vienija švietimo darbuotojų įkurtas profesines organizacijas ir profesinių organizacijų susivienijimus.
 3. LŠMPS savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu, Civiliniu kodeksu, Profesinių sąjungų įstatymu, Europos sąjungos teisės aktais, Tarptautinės darbo organizacijos konvencijomis ir rekomendacijomis, visuotine žmogaus teisių deklaracija, Europos socialine chartija, kitomis Lietuvos Respublikos Tarptautinėmis sutartimis, kitais norminiais teisės aktais bei šiais Įstatais. LŠMPS pripažįsta EI (Education International) ir ETUCE (European Trade Union Committee for Education) institucijas bei įsipareigoja gerbti šių organizacijų veiklos principus.
 4. LŠMPS yra savarankiška, sudėtinė Lietuvos profesinių sąjungų judėjimo dalis, savo darbą grindžianti demokratinės veiklos principais. LŠMPS bendradarbiauja su kitomis Lietuvos, užsienio šalių bei tarptautinėmis profesinėmis sąjungomis, taip pat kitomis visuomeninėmis organizacijomis ir judėjimais.
 5. LŠMPS teisinė forma yra profesinė sąjunga. LŠMPS yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. LŠMPS pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. LŠMPS savo veikloje nesiekia pelno. LŠMPS turi antspaudą su pilnu organizacijos pavadinimu ir blankus su pilnu organizacijos pavadinimu. LŠMPS gali turėti sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose. LŠMPS gali būti paramos teikėjas ir gavėjas.
 6. LŠMPS buveinė yra J.Jasinskio g. 9, 01111, Vilnius, Lietuvos Respublika. Sprendimą dėl LŠMPS buveinės pakeitimo priima LŠMPS Taryba.
 7. Šiuose Įstatuose numatytos LŠMPS teisės, tikslai, uždaviniai, veiklos principai mutatis mutandis taikomi ir LŠMPS nariams, kiek šie Įstatai ir/ar LŠMPS Taryba nenurodo kitaip.
 8. LŠMPS veiklos laikotarpis yra neribotas.
 9. TIKSLAI IR VEIKLA
 10. LŠMPS tikslai:
  1.  Ginti savo narių teisėtus interesus ir įstatymų numatytais atvejais gali atstovauti visų darbuotojų teisėtiems profesiniams, darbo, ekonominiams, socialiniams interesams, tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą.
  2.  Nacionaliniu lygiu jungti LŠMPS narius ir koordinuoti miestų ir rajonų (savivaldybių) LŠMPS susivienijimų veiklą, ginti jų teises ir teisėtus interesus, daryti įtaką valstybinei politikai ir darbdavių veiklai darbo, ekonominiais ir socialiniais klausimais.
  3.  Atstovauti LŠMPS nariams sprendžiant socialines, ekonomines ir darbo problemas su valstybės bei savivaldybių institucijomis, darbdaviais, jų organizacijomis.
  4.  Skatinti vienybę, nustatant bendrą profesinių sąjungų politiką Lietuvoje ir plėtoti tarptautinį solidarumą.
  5.  Skatinti socialinę partnerystę su kitais socialiniais partneriais – darbdaviais, jų organizacijomis bei valstybės ir savivaldybių institucijomis.
 11. LŠMPS veikla:
  1. Teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei ir savivaldos institucijoms dėl naujų įstatymų ir poįstatyminių aktų priėmimo, papildymo, pakeitimo ar panaikinimo, kad būtų gerinamos profesinės sąjungos narių ir kitų darbuotojų socialinės, ekonominės garantijos bei teisės.
  2.  Atstovauti LŠMPS narių interesams teismuose, derybose su valstybės ir savivaldybių institucijomis, darbdavių organizacijomis, sudarant su jomis kolektyvines sutartis. Su kitomis profesinėmis sąjungomis sudaryti jungtines atstovybes, kurios galėtų užtikrinti kolektyvinių sutarčių pasirašymą ir vykdymą.
  3.  Atlikti sociologinius tyrimus LŠMPS narių poreikiams ir interesams nustatyti.
  4.  Įstatymų nustatyta tvarka organizuoti piketus, mitingus, streikus ir kitas akcijas profesinių sąjungų narių bei visų darbuotojų teisėms ir teisėtiems interesams ginti. Dalyvauti kitų profesinių sąjungų organizuojamose akcijose, kurioms pritaria LŠMPS nariai ir jas remti.
  5.  Vykdyti LŠMPS narių bei kitų darbuotojų profsąjunginį, ekonominį, teisinį švietimą ir mokymą, padėti jiems kelti savo kvalifikaciją. Organizuoti mokymo, metodikos ir informacijos sklaidą. Vykdyti socialinių mokslų tiriamuosius ir taikomuosius darbus.
  6.  Vykdyti komercinę – ūkinę ir kitokią veiklą, stiprinančią LŠMPS.
 12. LŠMPS NARYSTĖ
 13. LŠMPS nariais gali būti Lietuvos švietimo, mokslo ir studijų, kitų ugdymo įstaigų ir institucijų darbuotojai ­ pripažįstantys šiuos Įstatus bei mokantys nario mokestį.
 14. LŠMPS nario priėmimo procedūra:
  1. Į LŠMPS narius, pateikus prašymą raštu, priima Profesinės organizacijos Taryba, o jai nesant – visuotinis šios Profesinės organizacijos narių Susirinkimas.
  2. Profesinė organizacija turi teisę atsisakyti priimti asmenį į narius, jeigu yra pagrindas manyti, kad asmens veikla ir tikslai yra nesuderinami su LŠMPS tikslais.
  3. Profesinei organizacijai atsisakius priimti asmenį į narius, asmuo šį sprendimą per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo priėmimo gali skųsti Susivienijimo Tarybai, pateikdamas skundą raštu tiesiogiai Susivienijimo Tarybai. Susivienijimo Tarybos sprendimas dėl narystės yra galutinis.
  4. Darbovietėje nesant Profesinės organizacijos, į LŠMPS narius gali priimti miesto/rajono, kuriame yra asmens darbovietė, Susivienijimo Taryba, o nesant Susivienijimo – LŠMPS Valdyba. Toks asmuo priskiriamas atitinkamam Susivienijimui, o jam nesant – LŠMPS. Nario mokestis tokiu atveju mokamas tiesiogiai Susivienijimui, o jam nesant – LŠMPS. Darbovietėje įsteigus Profesinę organizaciją, jis tampa darbovietėje įsteigtos Profesinės organizacijos nariu.
  5. Visais atvejais klausimas dėl priėmimo į LŠMPS narius išsprendžiamas per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo pateikimo. Klausimą dėl priėmimo į LŠMPS narius sprendžiantis organas gali pratęsti klausimo sprendimo terminą.
  6. Kiekvienas Profesinės organizacijos ir Susivienijimo narys laikomas LŠMPS nariu.
  7. Nebedirbantys pagal darbo sutartį ar išėję į pensiją asmenys, jų prašymu, gali būti LŠMPS nariais. Šie nariai moka simbolinį 1 (vieno) EUR mėnesinį nario mokestį ir dalyvaudami LŠMPS veikloje gali būti renkami į valdymo organus bei naudotis kitomis LŠMPS nario teisėmis, išskyrus teise balsuoti priimant sprendimus dėl streikų skelbimo, kolektyvinių sutarčių sudarymo ir vykdymo.
 15. LŠMPS narys turi teisę:
  1. Rinkti ir būti išrinktas į visus renkamus LŠMPS renkamuosius organus.
  2. Kreiptis į visų lygių LŠMPS renkamuosius organus ir gauti iš jų informaciją.
  3. Dalyvauti LŠMPS valdymo organų susirinkimuose/posėdžiuose, kai svarstomas su juo susijęs klausimas.
  4. Šių Įstatų nustatyta tvarka nemokamai gauti juridinę pagalbą dėl darbo santykių.
  5. Kreiptis į LŠMPS visais darbo, ekonominiais, socialiniais klausimais, taip pat darbdaviui pažeidus įstatymus, kolektyvinę sutartį arba kitus norminius ar individualius teisės aktus.
  6. Profesinės organizacijos ar Susivienijimo vidaus dokumentuose nustatyta tvarka (o tokiai nesant – LŠMPS nustatyta tvarka) gauti materialinę paramą iš Profesinės organizacijos ar Susivienijimo lėšų.
  7. LŠMPS narys turi teisę gauti materialinę, organizacinę ar kitokią pagalbą ir nemokamą juridinę paramą tik nuolatos ir laiku mokėjęs nario mokestį, tinkamai vykdantis LŠMPS nario pareigas.
  8. nutraukti narystę LŠMPS.
 16. LŠMPS narys privalo:
  1. Laikytis LŠMPS Įstatų ir vykdyti sprendimus, pripažinti ir vykdyti Programą, dalyvauti ją realizuojant.
  2. Dalyvauti LŠMPS Suvažiavimuose, Susivienijimo Konferencijose, Profesinės organizacijos Susirinkimuose bei kituose renginiuose.
  3. Laikytis profesinės etikos bei dorovės normų, sąžiningai ir protingai naudotis savo teisėmis, laikytis solidarumo ir lojalumo LŠMPS principo.
  4. Reguliariai mokėti nustatyto dydžio nario mokestį.
 17. LŠMPS Tarybos nustatyta tvarka narys gali būti skatinamas.
 18. Narystė LŠMPS baigiasi:
  1. Pateikus prašymą raštu išstoti iš LŠMPS. Narystė baigiasi nuo prašymo pateikimo dienos.
  2. Pašalinus iš LŠMPS narių. Narystė baigiasi nuo sprendimo pašalinti LŠMPS narį priėmimo dienos.
  3. Tuo metu, kai LŠMPS narys veikia, kaip darbdavio atstovas, ar vykdo darbdavio funkcijas.
  4. Likvidavus LŠMPS.
 19. LŠMPS ORGANIZACIJOS STRUKTŪRA
 20. LŠMPS organizacinę struktūrą sudaro trys lygmenys: Profesinė organizacija, Profesinių organizacijų Susivienijimas (aukštesnysis organizacinės struktūros lygmuo, toliau – Susivienijimas) ir LŠMPS (aukščiausias lygmuo).
 21. LŠMPS pagrindas – Profesinė organizacija, kuri gali būti tiek LŠMPS struktūrinis padalinys, neturintis savarankiško juridinio asmens statuso, tiek savarankiškai įsteigta, įregistruota ir į LŠMPS įstojusi profesinė sąjunga. Profesinę organizaciją gali įkurti ne mažiau kaip 3 (trys) tos įstaigos darbuotojai.
 22. Ne mažiau kaip 3 (trys) Profesinės organizacijos jungiasi į miesto/rajono teritoriniu pagrindu sudarytus Susivienijimus. Jeigu mieste/rajone yra veikiantis Susivienijimas, Profesinė organizacija turi jungtis į šį veikiantį Susivienijimą. Visos aukštųjų mokyklų Profesinės organizacijos jungiasi į vieną bendrą Susivienijimą;
 23. Susivienijimai jungiasi į LŠMPS.
 24. Profesinė organizacija, Susivienijimas ar kitas struktūrinis padalinys į LŠMPS priimamas bei šalinamas LŠMPS Tarybos nustatyta tvarka
 25. Į LŠMPS priimama Profesinė organizacija, Susivienijimas ar kitas struktūrinis padalinys privalo suderinti savo organizacinę struktūrą taip, kad ji atitiktų šiuose Įstatuose numatytą LŠMPS organizacinę struktūrą, organų kompetenciją, procedūrų vykdymo tvarką bei kitas šiuose Įstatuose LŠMPS numatytas nuostatas.
 26. LŠMPS VALDYMAS
 27. Aukščiausias LŠMPS organas yra Suvažiavimas. Nuo vieno Suvažiavimo iki kito veikia Taryba. Tarp Tarybos posėdžių veikia Valdyba. LŠMPS Pirmininkas yra vienasmenis LŠMPS valdymo organas. Į visus LŠMPS renkamus organus gali būti renkami tik šios profesinės sąjungos nariai.
 28. LŠMPS SUVAŽIAVIMAS
 29. Suvažiavimas šaukiamas kas 3 (treji) metai. Neeilinį Suvažiavimą šaukia LŠMPS Pirmininkas arba LŠMPS Taryba savo iniciatyva.
 30. Apie Suvažiavimo datą, darbotvarkę, delegatų atstovavimo normas LŠMPS nariams pranešama prieš 2 mėnesius, apie neeilinio suvažiavimo – prieš 1 mėnesį.
 31. Suvažiavimo delegatų kvotas nustato LŠMPS Taryba. LŠMPS Pirmininkas, Pirmininko pavaduotojai, Tarybos nariai, Vidaus audito komisijos pirmininkas pagal pareigas yra suvažiavimo delegatai.
 32. Suvažiavimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja 2/3 delegatų. Jeigu į Suvažiavimą neatvyksta reikalingas delegatų skaičius, per mėnesį šaukiamas pakartotinis Suvažiavimas, kuris yra teisėtas nepriklausomai nuo jame dalyvaujančių delegatų skaičiaus. Nutarimai Suvažiavime priimami dalyvaujančių delegatų balsų dauguma (50% + 1 balsas). Suvažiavime dalyvaujančių delegatų skaičius nustatomas Suvažiavimo pradžioje ir laikoma, kad toks dalyvaujančių delegatų skaičius yra viso Suvažiavimo metu.
 33. Suvažiavimo nutarimai yra privalomi visiems LŠMPS nariams, Susivienijimams, Profesinėms organizacijoms ir kitiems LŠMPS struktūriniams padaliniams.
 34. Suvažiavimo kompetencija:
  1. Renka Suvažiavimo darbo organus, tvirtina suvažiavimo darbotvarkę ir reglamentą.
  2. Tvirtina pagrindinius LŠMPS uždavinius ir veiklos kryptis, priima rezoliucijas ir kitus strateginius dokumentus.
  3. Svarsto ir (ne) tvirtina LŠMPS Pirmininko ir Vidaus audito komisijos ataskaitas.
  4. Tvirtina, keičia ir papildo LŠMPS Įstatus ir Vidaus audito komisijos darbo reglamentą. Svarstomi tik tie pasiūlymai dėl Įstatų, kurie buvo pateikti iki paskutinio LŠMPS Tarybos posėdžio prieš Suvažiavimą.
  5. Nustato balsavimo tvarką (slaptas arba atviras).
  6. Renka penkių narių Vidaus audito komisiją. Komisijos nariais išrenkami tie kandidatai, už kuriuos balsavo daugiau kaip pusė dalyvaujančių delegatų.
  7. Renka LŠMPS Pirmininką ir Pirmininko teikimu, jo 1-3 pavaduotojus.
  8. LŠMPS Pirmininkas 3 (trejiems) metams išrenkamas Suvažiavime. Į LŠMPS Pirmininko pareigas kandi­datuoti ir LŠMPS Pirmininku gali būti asmuo, esantis LŠMPS nariu. Jeigu į LŠMPS Pirmininko pareigas kandidatuoja tik 1 (vienas) kandidatas, jis laikomas išrinktu, jeigu už jį balsuoja dauguma (50% + 1 asmuo) dalyvaujančių delegatų. Jeigu į LŠMPS Pirmininko pareigas kandidatuoja 2 (du) asmenys, išrinktu laikomas tas kandidatas, kuris surinko daugiausia dalyvaujančių delegatų balsų. Jeigu į LŠMPS Pirmininko pareigas kandidatuoja daugiau nei 2 (du) asmenys ir pirmajame balsavimo rate nė vienas kandidatas nesurenka daugumos dalyvaujančių delegatų balsų (50% + 1 balso), rengiamas pakartotinis balsavimas dėl 2 (dviejų) daugiausia balsų surinkusių kandidatų. Išrinktu laikomas tas kandidatas, kuris pakartotiniame balsavime surinko daugiausia balsų.
  9. Sprendžia apie įstojimą (išstojimą) į Lietuvos Respublikos ir tarptautinius profesinės sąjungos organizacijų susivienijimus.
  10. 2/3 balsų dauguma priima nutarimą dėl LŠMPS likvidavimo.
  11. Sprendžia strateginius LŠMPS veiklos ir kitus valdymo organams pagal Įstatus nepriskirtus klausimus.
 35. Suvažiavimo nutarimai yra teisėti, kai už juos balsavo daugiau kaip pusė Suvažiavime dalyvaujančių delegatų, išskyrus 28.10 punkte nurodytus atvejus, kai sprendimai priimami 2/3 balsų dauguma.
 36. LŠMPS valdymo organai yra šie: LŠMPS Pirmininkas, LŠMPS Taryba, LŠMPS Valdyba.
 37. LŠMPS PIRMININKAS
 38. LŠMPS Pirmininko kompetencija:
 39. Atstovauja LŠMPS valstybės bei savivaldybių institucijose, įvairiose organizacijose, asociacijose, visuomeniniuose judėjimuose bei santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis Lietuvos Respublikoje bei užsienyje.
 40. Organizuoja Tarybos ir Valdybos posėdžius, ruošia jų darbotvarkių projektus, pirmininkauja posėdžiams.
 41. LŠMPS vardu dalyvauja trišalėse ir dvišalėse derybose bei jungtinėse atstovybėse.
 42. Koordinuoja LŠMPS atstovų darbą trišalėse bei kitose tarybose ir komisijose.
 43. Derina LŠMPS pasiūlymus trišalėms ir dvišalėms deryboms su kitomis profesinėmis sąjungomis, valdžios ir valdymo institucijomis, kitomis organizacijomis.
 44. Gavęs Tarybos sutikimą, LŠMPS vardu pasirašo susitarimus bei sutartis.
 45. Koordinuoja pasiruošimą LŠMPS rengiamoms akcijoms ir renginiams.
 46. Vadovauja LŠMPS Biurui ir atlieka darbdavio atstovo funkcijas jame dirbančių darbuotojų atžvilgiu.
 47. Atsako už racionalų LŠMPS turto bei lėšų naudojimą, LŠMPS vardu, Tarybai pritarus, sudaro sandorius.
 48. Vykdo funkcijas, kurias Pirmininkui numato šie Įstatai arba paveda Suvažiavimas ar Taryba.
 49. LŠMPS pirmininkas yra atskaitingas Suvažiavimui ir Tarybai.
 50. LŠMPS TARYBA
 51. LŠMPS Taryba yra kolegialus valdymo organas, veikiantis nuo vieno iki kito LŠMPS Suvažiavimo ir atsakinga už Suvažiavimo bei savo priimtų sprendimų įgyvendinimą.
 52. Tarybą sudaro LŠMPS Profesinių organizacijų Susivienijimų pirmininkai, LŠMPS Pirmininkas, Pirmininko pavaduotojai.
 53. Stebėtojų teisėmis Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti Vidaus audito komisijos pirmininkas, LŠMPS struktūrinių padalinių – švietimo įstaigų profesinių organizacijų – atstovai.
 54. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip 4 kartus per metus. Posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja daugiau kaip 1/2 visų Tarybos narių.
 55. Posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja LŠMPS Pirmininkas. Posėdžius gali šaukti daugiau kaip 1/3 Tarybos narių, savo valią išreiškę raštu. Tarybos sprendimai teisėti, kai už juos balsuoja ne mažiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių. Tarybos nutarimai priimami paprasta balsų dauguma atviru arba elektroniniu balsavimu. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia posėdžiui pirmininkaujančio balsas.
 56. LŠMPS Tarybos kompetencija:
 57. Priima nutarimus dėl LŠMPS veiklos.
 58. Savo kadencijos laikotarpiui nustato LŠMPS Valdybos narių skaičių, LŠMPS Pirmininko teikimu iš LŠMPS Tarybos narių renka ir atstatydina LŠMPS Valdybos narius.
 59. Aprobuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms adresuotų reikalavimų turinį ir Lietuvos Respublikos mastu numatomų vykdyti akcijų paskelbimą.
 60. Nustato LŠMPS Biuro etatinių darbuotojų skaičių, pareigybes, darbo užmokesčio dydį.
 61. Sprendžia Susivienijimų, Profesinių organizacijų, narių priėmimo ir šalinimo iš LŠMPS klausimus.
 62. 2/3 visų Tarybos narių gali pareikšti nepasitikėjimą LŠMPS Pirmininku ar Pavaduotojais. Jeigu išreiškiamas nepasitikėjimas Pirmininku, tai ne vėliau kaip per 2 mėnesius turi būti šaukiamas neeilinis Suvažiavimas.
 63. Esant poreikiui 2/3 Tarybos narių gali organizuoti neeilinį Suvažiavimą.
 64. Nustato visų LŠMPS tikslinių mokesčių dydį.
 65. Kasmet iki kovo 1 d. išklauso LŠMPS finansinę ataskaitą ir tvirtina einamųjų metų pajamų ir išlaidų sąmatą.
 66. Kasmet iki kovo 1 d. išklauso ir tvirtina Pirmininko metinę veiklos ataskaitą. Tvirtina einamųjų metų LŠMPS veiklos planą. Išklauso Vidaus audito komisijos informaciją.
 67. Nustato LŠMPS Suvažiavimo darbotvarkę, vietą ir datą, nustato delegatų kvotas.
 68. LŠMPS tikslams įgyvendinti gali steigti labdaros ir paramos fondus bei kitas organizacijas.
 69. Tvirtina Profesinės organizacijos, Susivienijimo ir LŠMPS struktūrinių padalinių registravimo tvarką ir įstatus.
 70. Priima sprendimus dėl LŠMPS nekilnojamojo ir registruojamojo kilnojamojo turto naudojimo, valdymo ir disponavimo (pirkimo-pardavimo, dovanojimo ar kitokio nuosavybės perleidimo, įkeitimo ar kitokio suvaržymo).
 71. Priima sprendimą dėl LŠMPS buveinės pakeitimo.
 72. Formuoja darbo (derybines) grupes, suteikdama jai konkrečius įgaliojimus, spręsti Tarybos kompetencijai priskirtus klausimus. Išklauso ir tvirtina jų veiklos ataskaitas.
 73. (Ne) Pritaria Pirmininko siūlomoms pasirašyti sutartims ir susitarimams.
 74. Savo kompetencijos ribose atlieka LŠMPS Suvažiavimo priskirtas funkcijas.
 75. 2/3 balsų dauguma priima nutarimą dėl LŠMPS reorganizavimo.
 76. Priima sprendimą dėl šakos streiko švietimo sektoriuje skelbimo, sudaro streiko komitetą.
 77. LŠMPS VALDYBA
 78. LŠMPS Valdybos darbo reglamentą tvirtina LŠMPS Taryba.
 79. LŠMPS Valdybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja daugiau kaip pusė LŠMPS Valdybos narių, o jos sprendimai – kai už juos balsuoja daugiau kaip pusė dalyvaujančių posėdyje. Visi LŠMPS Valdybos sprendimai priimami atviru balsavimu. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra LŠMPS Pirmininko balsas, o Pirmininkui nesant – LŠMPS Valdybos posėdžio pirmininko balsas. LŠMPS Valdybos posėdyje dalyvaujančių narių skaičius nustatomas posėdžio pradžioje, ir laikoma, kad toks dalyvaujančių narių skaičius yra viso posėdžio metu.
 80. Visa LŠMPS Valdyba ar atskiras jo narys, išskyrus LŠMPS Pirmininką ir LŠMPS Pirmininko pavaduotojus, atstatydinami 2/3 LŠMPS Tarybos narių sprendimu.
 81. LŠMPS Valdybos kompetencijos:
 82. Įgyvendina LŠMPS veiklos kryptis.
 83. Nustato LŠMPS narių atstovavimo teismuose bei įmonėse, įstaigose ir organizacijose tvarką.
 84. Tarybai teikia sprendimo projektą dėl Profesinės organizacijos įstatų bei įregistravimo į LŠMPS įskaitą.
 85. Tarybai teikia sprendimų projektus dėl LŠMPS nario skatinimo, priėmimo, pašalinimo.
 86. Nustato LŠMPS narių teisinės pagalbos teikimo tvarką.
 87. Svarsto LŠMPS narių skundus ir priima sprendimus.
 88. Aprobuoja LŠMPS Pirmininko sprendimus ir sutartis, pasirašomas LŠMPS vardu.
 89. Tvirtina LŠMPS Pirmininko teikimu jo darbo ir atostogų grafiką.
 90. Priima sprendimus, organizuoja Suvažiavimo ir LŠMPS Tarybos nutarimų įgyvendinimą.
 91. Vykdo kitas šiuose Įstatuose LŠMPS Valdybai priskirtas arba Suvažiavimo ar Tarybos pavestas funkcijas.
 92. LŠMPS PIRMININKO PAVADUOTOJAI
 93. LŠMPS Pirmininko pavaduotojų kompetencija:
  1. Kai LŠMPS Pirmininkas negali eiti savo pareigų (liga, atostogos ir pan.), vienas iš LŠMPS Pirmininko paskirtas pavaduotojas laikinai eina LŠMPS Pirmininko pareigas.
  2. Vykdo LŠMPS Tarybos nustatytas funkcijas.
  3. Atlieka kitus teisėtus LŠMPS Tarybos ir Pirmininko pavedimus.
  4. LŠMPS Pirmininko pavaduotojai yra atskaitingi Tarybai ir Pirmininkui.
 94. LŠMPS BIURAS
 95. LŠMPS Biuras organizuoja ir vykdo veiklą, kuriai vadovauja LŠMPS Pirmininkas.
 96. LŠMPS Biuras veikia vadovaudamasis šiais Įstatais, Tarybos patvirtintinomis darbo tvarkos taisyklėmis ir kitais teisės aktais.
 97. LŠMPS Biuro darbuotojus priima ir atleidžia Pirmininkas.
 98. LŠMPS darbuotojų pareigybių aprašus tvirtina Taryba.
 99. KOLEKTYVINIAI DARBO GINČAI
 100. Visi kolektyviniai ir individualūs darbo ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nustatyta tvarka.
 101. Sprendimą pradėti kolektyvinį ginčą priima Profesinė organizacija, Susivienijimas arba LŠMPS, atsižvelgiant į tai, koks yra kolektyvinių ginčų subjektas.
 102. Sprendimą streikuoti priima išimtinai tiktai Susivienijimo Taryba arba LŠMPS Taryba. Profesinė organizacija, prieš skelbdama streiką, privalo kreiptis į Susivienijimą dėl teisinės padėties įvertinimo ir streikuoti gali tik gavusi rašytinį Susivienijimo Tarybos pritarimą.
 103. Profesinė organizacija, nutarusi įstatymo nustatyta tvarka skelbti streiką ir gavusi Susivienijimo Tarybos pritarimą, apie streiko eigą ir rezultatus nuolat informuoja Susivienijimo Pirmininką ir LŠMPS Pirmininką.
 104. LŠMPS LĖŠOS IR TURTAS
 105. LŠMPS lėšas sudaro:
  1. Narių mokesčiai.
  2. Įmonių, įstaigų ir organizacijų įnašai.
  3. Lietuvos Respublikos ir užsienio fizinių bei juridinių asmenų parama.
  4. Lėšos, gaunamos iš Europos Sąjungos vykdomų programų ir fondų.
  5. Kitos teisėtai gautos pajamos.
 106. LŠMPS narių mokesčiai pervedami į Susivienijimo arba tiesiogiai į LŠMPS atsiskaitomąją sąskaitą banke.
 107. Kiekvienas LŠMPS struktūrinis padalinys laisvai disponuoja savo lėšomis, turtu.
 108. Profesinės organizacijos, Susivienijimai, kiti LŠMPS struktūriniai padaliniai bei LŠMPS gali turėti kilnojamą ir nekilnojamąjį turtą, kuris yra reikalingas šiuose Įstatuose nustatytų tikslų įgyvendinimui.
 109. LŠMPS nario mokesčio dydis yra ne mažiau nei 0,78% (nulis sveikų, septyniasdešimt aštuonios šimtosios) LŠMPS nariui priskaičiuoto kiekvieno mėnesio darbo užmokesčio. Nario mokestis skirstomas taip:
 • Susivienijimo veiklai ir Profesinės organizacijos veiklai – 55% (penkiasdešimt penki procentai);
 • LŠMPS veiklai – 35% (trisdešimt penki procentai);
 • LŠMPS streikų fondui – 10% (dešimt procentų).
 1. Sumokėti nario mokesčiai tampa LŠMPS nuosavybe, ir LŠMPS nariams, išstojusiems ar pašalintiems iš LŠMPS, taip pat tiems, kurių narystė nutrūko šiuose Įstatuose ar teisės aktuose numatytais atvejais, su­mokėtas nario mokestis negrąžinamas.
 2. Išstojusiems arba pašalintiems iš LŠMPS nariams, jų įneštos nario mokesčio ar kitokiu pavidalu lėšos negrąžinamos. Prieš išstojant ar pašalinant narį, jo nesumokėtas nustatyto dydžio nario mokestis dengiamas iš įneštų lėšų, jei jų nepakanka, narys turi pareigą skolą padengti savo lėšomis. Nariui atsisakius padengti įsiskolinimus, turtinės pretenzijos sprendžiamos įstatymų nustatyta tvarka. Išstojęs ar pašalintas narys gali būti vėl priimtas į LŠMPS narius praėjus ne mažiau kaip metams po išstojimo ar pašalinimo.
 3. LŠMPS VIDAUS AUDITO KOMISIJA
 4. Penkių narių Vidaus audito komisija renkama suvažiavime 3 metams. Komisijos nariais negali būti LŠMPS Tarybos nariai ir LŠMPS Biuro darbuotojai. Komisija išsirenka pirmininką, kuris pagal pareigas tampa būsimo Suvažiavimo delegatu.
 5. Komisija dirba savarankiškai, pagal LŠMPS Suvažiavimo patvirtintą darbo reglamentą. Už savo veiklą atsiskaito tik Suvažiavimui.
 6. LŠMPS REORGANIZAVIMO IR LIKVIDAVIMO TVARKA
 7. Nutarimą dėl LŠMPS reorganizavimo priima Taryba, o dėl likvidavimo Suvažiavimas.
 8. LŠMPS likvidavimo pagrindu taip pat gali būti teismo sprendimas.
 9. LŠMPS reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių Įstatų nustatyta tvarka.
 10. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ TVARKA
 11. LŠMPS pranešimai ir skelbimai yra skelbiami Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyta tvarka ir terminais.
 12. Vieši pranešimai ir skelbimai skelbiami LŠMPS internetinėje svetainėje ir/ar kitose žiniasklaidos priemonėse.

_________________________

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.