Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

Joniškio švietimo profsąjungos konferencijos atgarsiai (0)

2017 Lapkričio 14d.

Lie­tu­vos švie­ti­mo pro­fe­si­nės są­jun­gos Jo­niš­kio susivienijimas, pa­sak LŠPS primininko  Aud­riaus Jur­ge­le­vi­čiaus, ga­li bū­ti pa­vyz­džiu, kaip konstruktyviai, pa­si­ra­šius jung­ti­nę at­sto­vy­bės su­tar­tį su ki­ta ra­jo­ne vei­kian­čia švie­ti­mo pro­fsą­jun­ga, su­si­tar­ti su ra­jo­no ir mo­kyk­lų va­do­vais, ir su­da­ry­ti te­ri­to­ri­nę švie­ti­mo sek­to­riaus kolektyvinę su­tar­tį.

Pa­gal pa­sta­rą­ją su­tar­tį vi­si ra­jo­no ta­ry­bo­je spren­džia­mi su švie­ti­mu su­si­ję klau­si­mai de­ri­na­mi, ap­ta­ria­mi su pro­fe­si­nės są­jun­gos at­sto­vais, atsižvelgiant į jų ko­men­ta­rus ir įver­ti­ni­mus.

Ge­ram jo­niš­kie­čių dar­bui ne­ma­žai įta­kos tu­ri pirmininkė Da­lia Ži­le­vi­čie­nė, ku­ri įvy­ku­sia­me profsąjungos ataskaitiniame–rinkiminiame su­si­rin­ki­me per­rink­ta jau tre­čiai tre­jų me­tų ka­den­ci­jai.

Spalio 30 d.  vykusiame rin­ki­mi­nia­me su­si­rin­ki­me į LŠPS Jo­niš­kio švietimo profesinės sąjungos pir­mi­nin­kės vie­tą bu­vo pa­siū­ly­tos dvi kan­di­da­tės: Da­lia Ži­le­vi­čie­nė ir ki­ta tos pa­čios „Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los at­sto­vė Ra­sa Vait­kie­nė. D. Ži­le­vi­čie­nė pir­mi­nin­ke iš­rink­ta vien­bal­siai, o Ra­sa Vait­kie­nė pa­skir­ta pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­ja.

Pasidalinti:
Rašyti komentarą:
Vardas: *
El.paštas: *
Patvirtinimo kodas: *

Kol kas komentarų nėra

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.